1. سمیراء جهانداری , محمدرضا حسین دخت , عباسعلی اسماعیلی , احمد آسوده , زینب قصوری درگاهی , مطالعه بیوشیمی فیزیکی بر هم کنش ماده 3-هیدروکسی2-اکسیندول با آلبومین سرم گاو به روش های نفوذ وداکینگ , دومین همایش پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی وزمین شناسی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹